Skip to main content
  • Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Heeft u een klacht?

Indien u als klant van Edge Capital Management B.V. een klacht wilt indienen, kunt u dat doen per post via het onderstaande adres of neemt u direct contact op met uw contactpersoon.

Edge Capital Management B.V.
Aerdenhoutsduinweg 1, 2111 AN Aerdenhout
+31 6 13 484 484
info@edge-capital.nl

‍Het indienen van een klacht

Het is essentieel om dit zo snel mogelijk te doen, omdat het steeds moeilijker wordt om alle benodigde informatie te verzamelen naarmate er meer tijd verstrijkt. Bij het indienen van een klacht wordt van u verwacht dat u een duidelijke beschrijving van de klacht geeft, samen met uw naam, adres, telefoonnummer (en indien mogelijk, uw e-mailadres). Houd er rekening mee dat al deze gegevens, evenals alle correspondentie die voortvloeit uit de klacht, zorgvuldig door ons worden geregistreerd.

De behandeling van uw klacht

Uw klacht zal worden behandeld door het managementteam van Edge Capital Management B.V. Ons streven is om elke klacht binnen tien werkdagen te beantwoorden. Als het echter voorzienbaar is dat we binnen die termijn niet kunnen reageren, zullen we u tijdig informeren over de reden voor de vertraging en de verwachte datum van beantwoording.

De maximale termijn voor klachtbehandeling zal niet langer zijn dan zes weken. Als u het niet eens bent met de voorgestelde termijn voor de afhandeling van uw klacht, nodigen we u uit om dit aan ons kenbaar te maken, waarna ons managementteam zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. In sommige gevallen kunnen we u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw klacht volledig te kunnen beoordelen. Na zorgvuldige bestudering van uw klacht en een evaluatie van de argumenten die u heeft aangedragen, zal het managementteam u schriftelijk op de hoogte stellen van de uitkomst van de klachtbehandeling.

Bezwaar maken tegen de beoordeling van de klacht

Als u het niet eens bent met het standpunt van het management, staat het u natuurlijk vrij om te reageren. We vragen u om uw reactie binnen zes weken aan ons door te geven. Het management zal vervolgens opnieuw uw reactie beoordelen.

Uw reactie wordt behandeld volgens dezelfde procedures en termijnen als eerder beschreven. Als u niet binnen zes weken reageert, wordt aangenomen dat u akkoord gaat met het standpunt van de directie van Edge Capital Management B.V.

Eventuele vervolgprocedure

Wanneer u van mening bent dat de klacht niet afdoende is opgelost door de directie van Edge Capital Management B.V., dan kunt u de klacht voorleggen aan verschillende instanties.

‍Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Edge Capital Management B.V. is aangesloten bij het KiFiD. Het KiFiD is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt van consumenten over financiële producten en financiële diensten. Binnen drie maanden nadat u het antwoord van de directie van Edge Capital Management B.V. heeft ontvangen, moet u de klacht bij KiFiD indienen. Kijk hier voor informatie over de procedure bij het KiFiD, of neem contact op met:

Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag
Telefoon: +31 70 333 8 999
(Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur)
consumenten@kifid.nl

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht voor te leggen aan de Autoriteit Financiële Markten. Kijk hier voor informatie over de procedure bij de AFM, of neem contact op met:

Autoriteit Financiële Markten

T.a.v. Meldpunt Financiële Markten
Antwoordnummer 11090, 1000 PB, Amsterdam
Bel gratis: 0800 – 5400 540
(Maandag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur)
info@afm.nl